Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Termodinamika

Termodinamika (193 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Termobranduolinės sintezės tyrimai

  PowerPoint pristatymas. Magnetinės termobranduolinės sintezės laimėjimai. Magnetinio lauko izoliuota termobranduolinė sintezė.
  Termodinamika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-05-18
 • Termodinamika

  Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Termodinamikos objektas. Termodinaminės sistemos. Darbo kūnai ir jų pagrindiniai parametrai. Procesai. Termodinaminė būklė. Dujų būklės lygtys. Dujų mišiniai. Pirmas termodinamikos dėsnis. Šiluma ir darbas. Darbo skaičiavimas pagal p-v diagramą. Specifinė šiluma. Vidinė energija. Entalpija. PTD analitinė išraiška uždarajai termodinaminei sistemai. Entropija ir T-s diagrama. Idealiųjų dujų termodinaminiai procesai. ATD. Ciklo sąvoka. Karno ciklas. ATD analitinė išraiška. Energijos transformavimo galimybės. Eksergija ir anergija. Šilumos eksergija ir anergija. Medžiagų termodinaminės savybės. Medžiagų būklės parametrų tarpusavio priklausomybė: p-v-T paviršius ir būklės lygtys. Vandens garo savybės, diagramos, procesai. Drėgnas oras, jo parametrai. Pagrindiniai drėgnojo oro procesai. Tiesioginių ir atvirkštinių ciklų taikymas. Renkino ciklas. Garo jėgainių kondensacinio ir koogeneracinio (termofikacinio) ciklų pobūdis. Šaldymo mašinų ir šilumos siurblių ciklai. Šaldymo įrenginio principinė schema ir jo ciklas T-s diagramoje. Teoriniai šilumos mainų pagrindai. Šilumos plitimo būdai. Temperatūros laukas ir šilumos srautas. Furje dėsnis. Šilumos laidumo koeficientas. Diferencialinė energijos lygtis ir panašumo kriterijai. Stacionarus šilumos laidumas. Plokščios sienelės laidumas šilumai. Cilindrinės sienelės laidumas šilumai. Šilumos perdavimas. Šilumos atidavimo ir perdavimo koeficientai. Šilumos perdavimas per plokščią ir cilindrinę sieneles. Šilumos perdavimo intensyvinimo ir slopinimo principai. Konvekciniai šilumos mainai. Pasienio sluoksniai. Panašumo teorija. Kriterijai ir jų fizikinė prasmė. Šilumos atidavimas, fluidui priverstinai tekant išilgai plokštės. Šilumos atidavimas tekant fluidui kanalu. Šilumos atidavimas aptekant atskirą ir vamzdinį pluoštą. Laisvoji konvekcija neribotoje ir ribotoje erdvėje. Šilumos mainai spinduliavimu. Pagrindinės spinduliavimo sąvokos. Pagrindiniai spinduliavimo dėsniai. Šilumos mainai spinduliavimu tarp dviejų kietų kūnų, atskirtų vienas nuo kito skaidria aplinka. Ekranavimas. Masės mainai. Pagrindinės masės mainų sąvokos ir dėsniai. Šilumos ir masės mašinų analogija. Šilumokaičiai. Pagrindinės sąvokos. Šilumokaičių klasifikacija. Šilumnešiai. Pagrindinės šilumokaičių skaičiavimo lygtys. Skaičiavimo principai.
  Termodinamika, špera(20 puslapių)
  2005-05-10
 • Termodinamika (11)

  Įvadas. Energijos ištekliai. Gavybos keliai. Energijos gamyba, transformavimas, perdavimas. Energijos formos ir jų tarpusavio transformavimas. Techninė termodinamika. Termodinamika kaip mokslas. Termodinaminė sistema ir jos ribos. Paprastos termodinaminės sistemos, būklės lygtys. Termodinaminis procesas. Grįžtami ir negrįžtami procesai. Realios dujos, jų būsenos lygtys. Dujų mišiniai, jų sudėtis masės tūrio molių dalimis. Mašininio komponento porcialinis slėgis ir redukuotas tūris. Darbas ir jo skaičiavimas. Idealios dujos ir jų būsenos lygtys. Termodinaminės sistemos vidinė energija. Šiluma kaip proceso charakteristika. Pirmas termodinaminis dėsnis (PTD). PTD uždarai sistemai. Dujų savitoji šiluma. Dujų mišinių savitoji šiluma. Termodinamines sistemos entalpija ir entropija. Idealiųjų dujų termodinaminiai procesai. Negrįžtamumas adiabatinėje sistemoje. Šilumos srauto entropija ir pagaminta entropija. Šilumos mainų negrįžtamumas. Termodinaminiai ciklai. Termodinamikos dėsnis, kai šiluma verčiama mechaniniu darbu. Karno ciklas. Ekvivalentinis Karno ciklas. Atvirkščias Karno ciklas. ATD analitinė išraiška. Stacionarūs srautiniai procesai. Techninis darbas. I termodinaminis dėsnis. Ryšys tarp greičio ir slėgio srautiniuose procesuose. Ištekančių iš tūtos greičio ir debito formulių analizė. Droseliavimas ir Džaulio Tomsono efektas. Medžiagų termodinaminės savybės. Vandens garo susidarymas. Būsenų parametrų nustatymas. Garų būsenos kitimo procesai. Drėgnas oras. Drėgnojo oro parametrai. Pagrindiniai oro paruošimo būdai. Garo jėgainės. Tiesioginiai ciklai. Greito degimo VDV ciklas. Lėto degimo vidaus degimo variklio ciklas. Mišraus degimo variklio ciklas. VDV ciklų palyginimas. Dujų turbinų ciklai. Reaktyvinių variklių ciklai. Turboreaktyviniai varikliai. Bekompresorinis pulsuojantis oro reaktyvinis variklis. Paketiniai varikliai. Garo jėgainių kondensacinis ciklas. Regeneracinio tipo garo jėgainės. Šiluminės jėgainės. Kompresorinių šaldymo įrenginių ir šilumos siurblių ciklų pobūdis. Kompresoriniai šaldymo įrenginiai. Kompresoriniai garo šaldymo įrenginiai. Ežektorinis šaldymo įrenginys. Absorbciniai šaldymo įrenginiai. Šiluminio siurblio ciklas. Kompresorių ciklo darbas. Realių garo kompresorių mašinų ciklas. Termodinaminės analizės pagrindai. Šilumos eksergija ir jos nuostoliai.
  Termodinamika, špera(10 puslapių)
  2008-01-10
 • Termodinamika (12)

  Techninės termodinamikos pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Terminiai darbo kūno parametrai. Slėgis, jo atmainos, matavimo vienetai, matavimo būdai. Temperatūra, matavimo vienetai, matavimo prietaisai. Terminė dujų būsenos lygtis. Šiluma ir darbas. Dujų darbas ir jo skaičiavimas. Savitoji darbo kūno šiluma. Kaloriniai dujų būsenos parametrai. Vidinės energijos ir entalpijos pokyčio skaičiavimas. Vidinė energija. Pirmasis termodinamikos dėsnis, jo analitinė išraiška. Entropija. T-s diagrama. Pagrindiniai idealiųjų dujų termodinaminiai procesai. Ciklai. Tiesioginis ir atvirkštinis ciklas, jų vartojimas. Antrasis termodinamikos dėsnis, jo formuluotės. Karno ciklas (įprastas ir ekvivalentinis). Jo svarba. Vandens garas, jo rūšys. Vandens garo susidarymo procesas. Garo jėgainių kondensacinio ir koogeneracinio (termofikacinio) ciklų pobūdis. Renkino ciklas. Šaldymo mašinų ir šilumos siurblių ciklai. Drėgnas oras. Parametrai, drėgno oro h-d diagrama. Šilumos plitimo būdai. Temperatūros laukas, gradientas, Furje šilumos laidumo dėsnis. Šilumos laidumo koeficientas. Plokščios sienelės laidumas šilumai. Cilindrinės sienelės laidumas šilumai. Panašumo teorija. Kriterijai ir jų fizikinė prasmė. Šilumos mainai spinduliavimu tarp dviejų kietų kūnų, atskirtų vienas nuo kito skaidria aplinka. Ekranavimas. Šilumokaičių klasifikavimas.
  Termodinamika, špera(8 puslapiai)
  2008-01-22
 • Termodinamika (13)

  PowerPoint pristatymas. Termodinamikos dėsnių taikymas įvairiems procesams. Termodinamika tai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Termodinamikos dėsnio taikymas įvairiems izoprocesams. Izobariniam procesui. Izochorminiui. Izoterminiam. Adiabatiniam. Antrasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos principas.
  Termodinamika, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-03-05
 • Termodinamika (14)

  Užduotis. Apibrėžti ir užrašyti: masinę specifinę šilumą, tūrinę specifinę šilumą, molinę specifinę šilumą. . Apibūdinti dujų izochorinį procesą: izochorinio proceso formuluotė, izochorinio proceso lygtis ir išvada, nubraižyti izochorinį procesą p-v ir T-s diagramose. Užduotis. Uždarame inde, kurio tūris yra oras slėgiu ir temperatūros. Ataušus indui, oras netenka šilumos. Jei specifinė oro šiluma pastovi, tai reikia apskaičiuoti koks bus slėgis ir temperatūra ataušus indui. Užduotis. Apskaičiuoti vidutinę specifinę oro šilumą, kai temperatūrų ribos.
  Termodinamika, uždavinys(4 puslapiai)
  2008-03-21
 • Termodinamika (15)

  5 laboratoriniai darbai. Slėgio matavimas. Oro specifinės šilumos nustatymas. Stūmoklinio kompresoriaus charakteristikų nustatymas. Adiabatės eksponento nustatymas. Šilumos laidumo nustatymas palyginimo būdu.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2009-04-16
 • Termodinamika (2)

  Pagrindinės termodinamikos sąvokos. Fizikinės chemijos tikslai ir metodai. Energija. Energijos rūšys. Šiluma. Darbas. Pirmasis termodinamikos dėsnis ir jo formulavimai. Reakcijų šiluma. Heso dėsnis. Reakcijų šiluminio efekto apskaičiavimas. Šiluminės talpos. Šiluminių efektų priklausomybė nuo temperatūros. Procesų spontaniškumas. Entropija. Grįžtamasis Carnot ciklas. II termodinamikos dėsnio formulavimai. Helmhloltz‘o energija. Gibbs‘o energija. Cheminis potencialas. Cheminė pusiausvyra. Kinetinis pusiausvyros konstantų išvedimas. Termodinaminis pusiausvyros apibrėžimas ir pusiausvyros konstantų išvedimas. III termodinamikos principas. Fazės. Komponentai. Laisvės laipsniai. Fazių taisyklės išvedimas. Fazių taisyklės taikymas. Vienkomponentės sistemos. Vandens diagrama. Vienos eutektikos sistema. Sistema su kongruentiškai besilydančiu junginiu. Trikomponenčių sistemų vaizdavimas. Bendrieji kietosios medžiagos būsenos požymiai. Pagrindiniai kristalografijos dėsniai. Silikatų struktūros bruožai. Trečiasis termodinamikos principas. Heterogeninės sistemos apibūdinimas.
  Termodinamika, konspektas(20 puslapių)
  2005-10-26
 • Termodinamika (3)

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Energija ir jos rūšys. Pasikeitimo energija formos. Techninė termodinamika kaip mokslas. Termodinaminės sistemos. Termodinaminė būklė ir jos parametrai. Termodinaminis procesas. Molekulinė – kinetinė dujų teorija. Idealios dujos, jų būsenos lygtis. Realios dujos, jų būsenos lygtis. Dujų mišiniai, jų sudėtis masės, tūrio, molių dalimis. Mišinio komponento parcialinis slėgis ir redukuotas tūris. Dujų mišinio konstanta ir tariamoji molekulinė masė. Ryšys tarp dujų mišinio masinių ir tūrinių dalių. Pirmas termodinamikos dėsnis. Grįžtami ir negrįžtami procesai. Darbas ir jo skaičiavimas. Šilumos kaip proceso charakteristika. Dujų savitosios šilumos formos: tikroji ir vidutinė; izobarinė ir izochorinė. Dujų mišinių savitoji šiluma. Termodinaminės sistemos vidinė energija. Entalpija. Entropija. PTD uždarai sistemai. Idealių dujų termodinaminiai procesai. Izochroninis procesas. Izobarinis procesas. Izoterminis procesas. Adiabatinis procesas. Antras termodinamikos dėsnis. Termodinaminiai ciklai. Tiesioginis Karno ciklas. Ekvivalentinis Karno ciklas. Atvirkštinis Karno ciklas. ATD analitinė išraiška. Šilumos srauto entropija ir pagaminta entropija. Šilumos mainų negrįžtamumas. Entropijos fizinė prasmė. Stacionarūs srautiniai procesai. Techninis darbas. PTD stacionariems srautiniams procesams. Ryšys tarp greičio ir slėgio srautiniame procese. Tekėjimo procesas tūtomis ir difuzoriais. Greitis ir debitas ištekant iš tūtų. Ištekančių iš tūtos greičio ir debito formulių analizė. Termodinaminės medžiagų savybės. Vandens garas, pagrindinės sąvokos. Vandens garo susidarymas. Garo būklės parametrų nustatymas. Garų būsenos kitimo procesai. Drėgnas oras, jo parametrai, būsenos lygtys, procesai. Tiesioginiai ciklų taikymas. Šiluminių variklių ciklų pobūdis. Greito degimo VDV ciklas. Lėto degimo vidaus degimo variklio ciklas. Mišraus degimo variklio ciklas. Vidaus degimo variklių ciklų efektyvumo palyginimas. Dujų turbinų ciklai: izobarinio ir izochorinio šilumos tiekimo. Reaktyvinių variklių ciklai. Raketiniai varikliai.
  Termodinamika, špera(23 puslapiai)
  2006-01-27
 • Termodinamika (4)

  Varikliai. Vidaus degimo varikliai, jų klasifikacija. Pagrindiniai terminai ir sąvokos. Teoriniai vidaus degimo variklių ciklai. Ciklas, kai šiluma tiekiama, esant pastoviam tūriui. Ciklas, kai šiluma tiekiama, esant pastoviam slėgiui (p=const.). Ciklas, kai šiluma tiekiama mišriai. Realių variklių tokių kaip keturtakčio karbiuratorinio variklio indikatorinė diagrama. Vidaus degimo variklių galia, šilumos balansas. Dujų turbinos, jų ciklai. Reaktyviniai varikliai. Garo turbinos. Garo turbinų klasifikavimas. Garo turbinos veikimo principas. Energijos transformacija aktyvinėje turbinoje. Energijos transformacijos reaktyvinėje turbinoje. Šaldymo mašinų paskirtis ir klasifikavimas. Garo kompresijos šaldymo mašina. Dujų skystinimo metodai. Dujų skystinimas Piktės metodu. Dujų skystinimas Lindės metodu. Dujų skystinimas Klodo metodu. Šilumos siurblys. Elektrinės. Kondensacinės šiluminės elektrinės. Termofikacinės šiluminės elektrinės (TE) schema. Ekonomiškumo rodikliai. Atominės elektrinės (AE). Didelės galios kanalinis reaktorius PБMK -1000. Magnetohidrodinaminiai generatoriai. Termoelektriniai generatoriai. Termojoniniai generatoriai. Energijos naudojimo perspektyvos ir biosferos apsauga. Energetika ir biosfera. Pagrindiniai teršimo šaltiniai ir toksogenai. Toksogenų poveikis biosferai. Toksogenų išmetimo į atmosferų normavimas. Toksogenų susidarymo ir išmetimo mažinimo priemonės. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Saulės energija. Vėjo energija.
  Termodinamika, konspektas(33 puslapiai)
  2006-03-08
 • Termodinamika (5)

  Termodinamikos laboratoriniai darbai. Slėgio matavimas. Oro specifinės šilumos nustatymas. Adiabatės eksponento nustatymas. Stūmoklinio kompresoriaus charakteristikų nustatymas.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2006-04-14
 • Termodinamika (6)

  Termodinaminis procesas. Tiesioginis karno ciklas. Atvirkštinis Karno ciklas. Antrojo termodinaminio dėsnio formuluotės. Šiluminių variklių ciklai. Vidaus degimo variklių ciklai. Greitojo degimo ciklai. Lėtojo degimo ciklas. Mišrus ciklas. Dujų turbinų ciklai. Principinė šiluminės elektrinės schema. Vandens garo Karno ciklas. Renkino ciklas. Termofikacija. Regeneracinis ciklas. Šaldymo mašinų ciklai, pagrindinės sąvokos. Garo kompresijos šaldymo mašina. Pirmas termodinamikos dėsnis dujų srautui. Dujų tekėjimas tūtomis ir difuzoriais. Droseliavimas. Džaulio ir Tomsono efektas. Šilumos plitimo būdai. Temperatūrinis laukas ir šilumos srautas. Furje dėsnis. Šilumos laidumo koeficientas. Fluido judėjimas ir šilumos pernešimas. Šilumos atidavimas. Šilumos atidavimo koeficientas. Šilumos atidavimo procesų panašumo kriterijai ir jų prasmė. Kriterinės lygtys. Plokščios sienelės laidumas šilumai. Šilumos perdavimas per plokščią sienelę. Šilumokaičių klasifikavimas. Šiluminis skaičiavimas.
  Termodinamika, špera(9 puslapiai)
  2006-06-08
 • Termodinamika (7)

  Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Termodinamikos objektas. Termodinaminės sistemos. Darbo kūnai ir jų pagrindiniai parametrai. Procesai. Termodinaminė būklė. Dujų būklės lygtys. Dujų mišiniai. Pirmas termodinamikos dėsnis. Šiluma ir darbas. Darbo skaičiavimas pagal p-v diagramą. Specifinė šiluma. Vidinė energija. Entalpija. PTD analitinė išraiška uždarajai termodinaminei sistemai. Entropija ir T-s diagrama. Idealiųjų dujų termodinaminiai procesai. ATD. Ciklo sąvoka. Karno ciklas. ATD analitinė išraiška. Energijos transformavimo galimybės. Eksergija ir anergija. Šilumos eksergija ir anergija. Medžiagų termodinaminės savybės. Medžiagų būklės parametrų tarpusavio priklausomybė: p-v-T paviršius ir būklės lygtys. Vandens garo savybės, diagramos, procesai. Drėgnas oras, jo parametrai. Pagrindiniai drėgnojo oro procesai. Tiesioginių ir atvirkštinių ciklų taikymas. Renkino ciklas. Garo jėgainių kondensacinio ir koogeneracinio (termofikacinio) ciklų pobūdis. Šaldymo mašinų ir šilumos siurblių ciklai. Šaldymo įrenginio principinė schema ir jo ciklas T-s diagramoje: Teoriniai šilumos mainų pagrindai. Šilumos plitimo būdai. Temperatūros laukas ir šilumos srautas. Furje dėsnis. Šilumos laidumo koeficientas. Diferencialinė energijos lygtis ir panašumo kriterijai. Stacionarus šilumos laidumas. Plokščios sienelės laidumas šilumai. Cilindrinės sienelės laidumas šilumai. Šilumos perdavimas. Šilumos atidavimo ir perdavimo koeficientai. Šilumos perdavimas per plokščią ir cilindrinę sieneles. Šilumos perdavimo intensyvinimo ir slopinimo principai. Konvekciniai šilumos mainai. Pasienio sluoksniai. Panašumo teorija. Kriterijai ir jų fizikinė prasmė. Šilumos atidavimas, fluidui priverstinai tekant išilgai plokštės. Šilumos atidavimas tekant fluidui kanalu. Šilumos atidavimas aptekant atskirą ir vamzdinį pluoštą. Laisvoji konvekcija neribotoje ir ribotoje erdvėje. Šilumos mainai spinduliavimu. Pagrindinės spinduliavimo savokos. Pagrindiniai spinduliavimo dėsniai. Šilumos mainai spinduliavimu tarp dviejų kietų kūnų, atskirtų vienas nuo kito skaidria aplinka. Ekranavimas. Masės mainai. Pagrindinės masės mainų sąvokos ir dėsniai. Šilumos ir masės mašinų analogija. Šilumokaičiai. Pagrindinės sąvokos. Šilumokaičio klasifikacija. Šilumnešiai. Pagrindinės šilumokaičių skaičiavimo lygtys. Skaičiavimo principai.
  Termodinamika, špera(14 puslapių)
  2006-10-18
 • Termodinamikos dėsniai

  Įvadas. Pirmas termodinamikos dėsnis. Energijos rūšys ir pasikeitimo energijos forma. Mechaninis darbas. Tūrio kitimo darbas. Elektros darbas. Antras termodinamikos dėsnis. Negrįžtamumo principo pasireiškimas adiabatinėje sistemoje. Entropija. Trečias termodinamikos dėsnis. Išvada. Darbas iliustruotas grafikais.
  Termodinamika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-14
 • Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas

  Darbo tikslas: Vakuuminio diodo voltamperinės charakteristikos matavimas, elektrono išlaisvinimo darbo nustatymas, trijų antrųjų dėsnio pastoviosios nustatymas. Matavimo metodas. Matavimo įrenginio aprašymas. Vakuuminio diodo voltamperinės charakteristikos matavimas. Vakuuminio diodo katodo temperatūros nustatymas. Elektroninio išlaisvinimo darbo iš metalo nustatymas. Trijų antrųjų dėsnio pastoviosios nustatymas. Gauti ir apskaičiuoti duomenys. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-09-28
 • Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas (10)

  Darbo užduotis: Išbrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai. Skaičiavimai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-27
 • Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas (11)

  Užduotis. Vakuuminio diodo voltamperinės charakteristikos nustatymas, darbo, reikalingo atlikti, norint sukelti termoelektroninę emisiją, apskaičiavimas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-06-09
 • Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas (12)

  Darbo užduotis: Nubrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-05-25
 • Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Elektroninio išsilaisvinimo darbo ir diodo voltamperinės charakteristikos parametrų nustatymas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-24
 • Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas (3)

  Darbo užduotis: Išbrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo aprašymas. Skaičiavimai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-10-30
Puslapyje rodyti po