Šperos.lt > Fizika > Termodinamika > Termodinamikos šperos
Termodinamikos šperos

(10 darbai)

Dujotekis. DujosDujotiekio apibrėžimas ir privalumai. Fizinės-cheminės dujų savybes. Dujų mišiniai. Dujų kritiniai parametrai. Sočiųjų garu tamprumas. Skystos dujų fazės tūrinio plėtimosi ir suslėgimo koeficientai. Dujų drėgnumas. Dujų drėgnumas ir hidratų kristalai. Rasos taško ir garų kondensavimasis. Šilumos laidumas. Dujų savitoji ir garavimo šilumos. Klampis. Degiųjų dujų gavyba, sudėtis, klasifikacija. Dujų degimo charakteristikos ir jų degimo principai. Degimo reakcijos. Degimo šilumos. Degimo reakcijos ir degimo šilumos. Degimo proceso ir reakcijos greitis. Reakcijos greitis. Reakcijos eiga. Degimo skaičiavimai. Dujų mišinių degimo skaičiavimas. Degimo produktų sudėtis ir tūris. Degimo temperatūros. Adiabatinė degimo produktų temperatūra. Kolorimetrinė degimo produktų temperatūra. Teorinė degimo produktų temperatūra. Faktinė degimo produktų temperatūra. Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra. Užsiliepsnojimo ir sprogstamumo ribos. Ribiniai oro pertekliaus koeficientai. Sprogimo slėgis. Degimas nejudamojo aplinkoje. Degimas laminariniame sraute. Degimas turbuliantiniame sraute. Degimo stabilizavimas ir stabilizatorių tipai. Degimo stabilizavimas. Liepsnos atitrūkimas. Liepsnos įtraukimas. Liepsnos stabilizavimas. Liepsnos plitimo užtvaros. Nepilno dujų sudegimo sąlygos ir prevencinės priemonės. Katalitinis dujų degimas ir degiklių tipai. Katalitinis degiklių tipai. Dujų valymas ir odoravimas. Dujų valymas nuo H2S ir CO2. Dujų odoravimas. Miestų ir gyvenviečių dujų tiekimo sistemos ir schemos. Dujų tiekimo sistemų elementai. Dujų tiekimo sistemų klasifikacija. Dujų tiekimo sistemų elementai. Dujų reguliavimo punktai. Apsauginė armatūra. Dujų tiekimo sistemų vamzdžiai, armatūra ir įranga. Dujų reguliavimo punktai. Dujų reguliavimo punktų įrenginiai. Slėgio reguliatoriai. Filtrai. Dujų tiekimo sistemų vamzdžiai, armatūra ir įranga. Armatūra ir fasoninės dalys. Vamzdžiai. Magistraliniai dujotiekiai. Magistralinio dujotiekio sudėtis. Magistaralinio dujoteikio aplinka. Dujų skirstymo stotys. Magistralinio dujotiekio trasavimas. Magistralinių dujotiekių tiesimas per vandens kliūtis. Magistralinių dujotiekių armatūra ir įrenginiai. Magistralinio dujotiekio statyba. Vamzdžių sujungimas ir kontrolė. Suskystintų dujų tiekimas. Dujų pilstymo stotis. Suskystintų dujų skysčio fazės transportavimas. Grupiniai suskystintų dujų įrenginiai. Dujų garinimo ir maišymo įrenginiai. Pramoninių patalpų vidaus dujotiekis. Dujų parametrų ir kiekio matavimo prietaisai. Dujų signalizatoriai ir anilizatoriai. Temperatūros matavimas. Slėgio matavimas. Dujų kiekio matavimas. Suskystintos gamtinės dujos (SGD). Suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo. terminalai. Suskystintų gamtinių dujų (SGD) transportavimas. Suskystintų gamtinių dujų (SGD) Europoje. Suskystintų gamtinių dujų (SGD) Lietuvoje. SGD nelygu SGD? Kita SGD sutrumpinimą atitinkanti sąvoką – suslėgtos gamtinės dujos. Skaityti daugiau
Molekulinė fizika ir termodinamikaAtomų ir molekulių masės. Medžiagos kiekis. Agregatiniai būviai. Statistinis ir termodinaminis nagrinėjimo metodai. Mikro ir makro būviai. Idealiosios dujos. Dėsniai. Būvio lygtys. Pagrindinė kinetinės dujų teorijos lygtis. Vidutiniai molekulių greičiai. Molekulių pasiskirstymo pagal greičius(Maksvelo) dėsnis. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymo dėsnis. Molekulių laisvasis kelias. Pernešimo reiškiniai dujose. Sistemos vidinė energija. Darbas ir šiluma. Specifinė ir molinė šiluma. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Darbas, atliekamas kūno, kintant jo tūriui. Cikliniai, grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Karno ciklas. Entropija. Idealiųjų dujų izoprocesai. Adiabatinis procesas. Tarpmolekulinės sąveikos jėgos. Van der Vaalso lygtis. Idealiųjų dujų izotermos. Fazių pusiausvyra. Fazių virsmai. Trigubas taškas. Skaityti daugiau
Molekulinė fizika ir termodinamika (2)Atomų ir molekulių masės. Medžiagos kiekis. Agregatinės būsenos. Statistinis ir termodinaminis tyrimo metodai. Idealiosios dujos. Idealiųjų dujų dėsniai, būsenos lygtys. Dujų molekulės kinetinės teorijos lygtis. Vidutinė molekulės energija. Molekulės laisvės laipsnių skaičius ir energijos pasiskirstymas pagal laisvės laipsnius. Absoliutinė temperatūra. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius (Maksvelo skirstinys). Vidutiniai molekulių greičiai (vidutinis kvadratinis, tikimiausias, vidutinis). Molekulės laisvasis kelias. Pernešimo reiškiniai dujose (difuzija, šiluminis laidumas, klampa). Sistemos vidinė energija. Šiluma ir darbas. Savitoji (specifinė) ir molinė šiluma. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Dujų plėtimosi darbas. Idealiųjų dujų savitosios šilumos; jų santykis. Cikliniai, grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Karno ciklas. Entropija. Idealiųjų dujų izoprocesai. Adiabatinis procesas. Molekulių sąveikos jėgos. Van der Valso lygtis. Realiųjų dujų izotermos. Fazių pusiausvira. Faziniai virsmai. Trigubasis taškas. Skaityti daugiau
Šiluminė fizikaKokie vidaus oro parametrai svarbūs patalpų mikroklimatui. Kokie išorės oro parametrai svarbūs statybinės šiluminės fizikos požiūriu. Šildymo sezono parametrai. Dienolaipsniai. Šilumokaitos būdai. Medžiagų drėgnumas. Šilumos laidumo koeficientas. Skaičiuojamasis šilumos laidumo koeficientas. Vandens galų laidumas. Medžiagų laidumas orui. Šiluminė talpa. Šiluminis spinduliavimas. Sorbcija – desorbcija. Medžiagų vandens įgėris. Šiluminė varža. Šilumos perdavimo koeficientas. Šilumos laidumo koeficiento ir šilumos perdavimo koeficiento fizikinės reikšmės. Visuminės šiluminės varžos skaičiavimas. Atitvarų su oro tarpais šiluminė varža. Stacionari ir nestacionari šilumokaita. Šilumos srauto tankis. Temperatūrinių laukų skaičiavimas. Oro drėgnio įvertinimo parametrai. Santykinis oro drėgnis. Kas yra rasos taškas. Temperatūrų pasiskirstymas atitvaroje nestacionariomis sąlygomis. Drėgmės kondensavimosi atitvaros viduje prognozavimas. Didžiausio leistinojo kondensato atitvaros viduje skaičiavimas. Reikalavimai atitvarų drėgminei būsenai. Reikalavimai pastatu atitvarų šilumosaugai. Savitieji šilumos nuostoliai. Leistinos ir normines šilumos perdavimo koeficientų vertės. Šiluminiai tilteliai. Grindų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Pastato šilumos nuostolių skaičiavimas. Garso fiziniai rodikliai (garso lauko charakteristikos). Pagrindiniai šviesos technikos dėsniai ir vienetai. Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas eksperimentiniu būdu. Oro drėgnio nustatymas psichrometro pagalba. Skaityti daugiau
TermodinamikaPagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Termodinamikos objektas. Termodinaminės sistemos. Darbo kūnai ir jų pagrindiniai parametrai. Procesai. Termodinaminė būklė. Dujų būklės lygtys. Dujų mišiniai. Pirmas termodinamikos dėsnis. Šiluma ir darbas. Darbo skaičiavimas pagal p-v diagramą. Specifinė šiluma. Vidinė energija. Entalpija. PTD analitinė išraiška uždarajai termodinaminei sistemai. Entropija ir T-s diagrama. Idealiųjų dujų termodinaminiai procesai. ATD. Ciklo sąvoka. Karno ciklas. ATD analitinė išraiška. Energijos transformavimo galimybės. Eksergija ir anergija. Šilumos eksergija ir anergija. Medžiagų termodinaminės savybės. Medžiagų būklės parametrų tarpusavio priklausomybė: p-v-T paviršius ir būklės lygtys. Vandens garo savybės, diagramos, procesai. Drėgnas oras, jo parametrai. Pagrindiniai drėgnojo oro procesai. Tiesioginių ir atvirkštinių ciklų taikymas. Renkino ciklas. Garo jėgainių kondensacinio ir koogeneracinio (termofikacinio) ciklų pobūdis. Šaldymo mašinų ir šilumos siurblių ciklai. Šaldymo įrenginio principinė schema ir jo ciklas T-s diagramoje. Teoriniai šilumos mainų pagrindai. Šilumos plitimo būdai. Temperatūros laukas ir šilumos srautas. Furje dėsnis. Šilumos laidumo koeficientas. Diferencialinė energijos lygtis ir panašumo kriterijai. Stacionarus šilumos laidumas. Plokščios sienelės laidumas šilumai. Cilindrinės sienelės laidumas šilumai. Šilumos perdavimas. Šilumos atidavimo ir perdavimo koeficientai. Šilumos perdavimas per plokščią ir cilindrinę sieneles. Šilumos perdavimo intensyvinimo ir slopinimo principai. Konvekciniai šilumos mainai. Pasienio sluoksniai. Panašumo teorija. Kriterijai ir jų fizikinė prasmė. Šilumos atidavimas, fluidui priverstinai tekant išilgai plokštės. Šilumos atidavimas tekant fluidui kanalu. Šilumos atidavimas aptekant atskirą ir vamzdinį pluoštą. Laisvoji konvekcija neribotoje ir ribotoje erdvėje. Šilumos mainai spinduliavimu. Pagrindinės spinduliavimo sąvokos. Pagrindiniai spinduliavimo dėsniai. Šilumos mainai spinduliavimu tarp dviejų kietų kūnų, atskirtų vienas nuo kito skaidria aplinka. Ekranavimas. Masės mainai. Pagrindinės masės mainų sąvokos ir dėsniai. Šilumos ir masės mašinų analogija. Šilumokaičiai. Pagrindinės sąvokos. Šilumokaičių klasifikacija. Šilumnešiai. Pagrindinės šilumokaičių skaičiavimo lygtys. Skaičiavimo principai. Skaityti daugiau
Termodinamika (11)Įvadas. Energijos ištekliai. Gavybos keliai. Energijos gamyba, transformavimas, perdavimas. Energijos formos ir jų tarpusavio transformavimas. Techninė termodinamika. Termodinamika kaip mokslas. Termodinaminė sistema ir jos ribos. Paprastos termodinaminės sistemos, būklės lygtys. Termodinaminis procesas. Grįžtami ir negrįžtami procesai. Realios dujos, jų būsenos lygtys. Dujų mišiniai, jų sudėtis masės tūrio molių dalimis. Mašininio komponento porcialinis slėgis ir redukuotas tūris. Darbas ir jo skaičiavimas. Idealios dujos ir jų būsenos lygtys. Termodinaminės sistemos vidinė energija. Šiluma kaip proceso charakteristika. Pirmas termodinaminis dėsnis (PTD). PTD uždarai sistemai. Dujų savitoji šiluma. Dujų mišinių savitoji šiluma. Termodinamines sistemos entalpija ir entropija. Idealiųjų dujų termodinaminiai procesai. Negrįžtamumas adiabatinėje sistemoje. Šilumos srauto entropija ir pagaminta entropija. Šilumos mainų negrįžtamumas. Termodinaminiai ciklai. Termodinamikos dėsnis, kai šiluma verčiama mechaniniu darbu. Karno ciklas. Ekvivalentinis Karno ciklas. Atvirkščias Karno ciklas. ATD analitinė išraiška. Stacionarūs srautiniai procesai. Techninis darbas. I termodinaminis dėsnis. Ryšys tarp greičio ir slėgio srautiniuose procesuose. Ištekančių iš tūtos greičio ir debito formulių analizė. Droseliavimas ir Džaulio Tomsono efektas. Medžiagų termodinaminės savybės. Vandens garo susidarymas. Būsenų parametrų nustatymas. Garų būsenos kitimo procesai. Drėgnas oras. Drėgnojo oro parametrai. Pagrindiniai oro paruošimo būdai. Garo jėgainės. Tiesioginiai ciklai. Greito degimo VDV ciklas. Lėto degimo vidaus degimo variklio ciklas. Mišraus degimo variklio ciklas. VDV ciklų palyginimas. Dujų turbinų ciklai. Reaktyvinių variklių ciklai. Turboreaktyviniai varikliai. Bekompresorinis pulsuojantis oro reaktyvinis variklis. Paketiniai varikliai. Garo jėgainių kondensacinis ciklas. Regeneracinio tipo garo jėgainės. Šiluminės jėgainės. Kompresorinių šaldymo įrenginių ir šilumos siurblių ciklų pobūdis. Kompresoriniai šaldymo įrenginiai. Kompresoriniai garo šaldymo įrenginiai. Ežektorinis šaldymo įrenginys. Absorbciniai šaldymo įrenginiai. Šiluminio siurblio ciklas. Kompresorių ciklo darbas. Realių garo kompresorių mašinų ciklas. Termodinaminės analizės pagrindai. Šilumos eksergija ir jos nuostoliai. Skaityti daugiau
Termodinamika (12)Techninės termodinamikos pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Terminiai darbo kūno parametrai. Slėgis, jo atmainos, matavimo vienetai, matavimo būdai. Temperatūra, matavimo vienetai, matavimo prietaisai. Terminė dujų būsenos lygtis. Šiluma ir darbas. Dujų darbas ir jo skaičiavimas. Savitoji darbo kūno šiluma. Kaloriniai dujų būsenos parametrai. Vidinės energijos ir entalpijos pokyčio skaičiavimas. Vidinė energija. Pirmasis termodinamikos dėsnis, jo analitinė išraiška. Entropija. T-s diagrama. Pagrindiniai idealiųjų dujų termodinaminiai procesai. Ciklai. Tiesioginis ir atvirkštinis ciklas, jų vartojimas. Antrasis termodinamikos dėsnis, jo formuluotės. Karno ciklas (įprastas ir ekvivalentinis). Jo svarba. Vandens garas, jo rūšys. Vandens garo susidarymo procesas. Garo jėgainių kondensacinio ir koogeneracinio (termofikacinio) ciklų pobūdis. Renkino ciklas. Šaldymo mašinų ir šilumos siurblių ciklai. Drėgnas oras. Parametrai, drėgno oro h-d diagrama. Šilumos plitimo būdai. Temperatūros laukas, gradientas, Furje šilumos laidumo dėsnis. Šilumos laidumo koeficientas. Plokščios sienelės laidumas šilumai. Cilindrinės sienelės laidumas šilumai. Panašumo teorija. Kriterijai ir jų fizikinė prasmė. Šilumos mainai spinduliavimu tarp dviejų kietų kūnų, atskirtų vienas nuo kito skaidria aplinka. Ekranavimas. Šilumokaičių klasifikavimas. Skaityti daugiau
Termodinamika (3)Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Energija ir jos rūšys. Pasikeitimo energija formos. Techninė termodinamika kaip mokslas. Termodinaminės sistemos. Termodinaminė būklė ir jos parametrai. Termodinaminis procesas. Molekulinė – kinetinė dujų teorija. Idealios dujos, jų būsenos lygtis. Realios dujos, jų būsenos lygtis. Dujų mišiniai, jų sudėtis masės, tūrio, molių dalimis. Mišinio komponento parcialinis slėgis ir redukuotas tūris. Dujų mišinio konstanta ir tariamoji molekulinė masė. Ryšys tarp dujų mišinio masinių ir tūrinių dalių. Pirmas termodinamikos dėsnis. Grįžtami ir negrįžtami procesai. Darbas ir jo skaičiavimas. Šilumos kaip proceso charakteristika. Dujų savitosios šilumos formos: tikroji ir vidutinė; izobarinė ir izochorinė. Dujų mišinių savitoji šiluma. Termodinaminės sistemos vidinė energija. Entalpija. Entropija. PTD uždarai sistemai. Idealių dujų termodinaminiai procesai. Izochroninis procesas. Izobarinis procesas. Izoterminis procesas. Adiabatinis procesas. Antras termodinamikos dėsnis. Termodinaminiai ciklai. Tiesioginis Karno ciklas. Ekvivalentinis Karno ciklas. Atvirkštinis Karno ciklas. ATD analitinė išraiška. Šilumos srauto entropija ir pagaminta entropija. Šilumos mainų negrįžtamumas. Entropijos fizinė prasmė. Stacionarūs srautiniai procesai. Techninis darbas. PTD stacionariems srautiniams procesams. Ryšys tarp greičio ir slėgio srautiniame procese. Tekėjimo procesas tūtomis ir difuzoriais. Greitis ir debitas ištekant iš tūtų. Ištekančių iš tūtos greičio ir debito formulių analizė. Termodinaminės medžiagų savybės. Vandens garas, pagrindinės sąvokos. Vandens garo susidarymas. Garo būklės parametrų nustatymas. Garų būsenos kitimo procesai. Drėgnas oras, jo parametrai, būsenos lygtys, procesai. Tiesioginiai ciklų taikymas. Šiluminių variklių ciklų pobūdis. Greito degimo VDV ciklas. Lėto degimo vidaus degimo variklio ciklas. Mišraus degimo variklio ciklas. Vidaus degimo variklių ciklų efektyvumo palyginimas. Dujų turbinų ciklai: izobarinio ir izochorinio šilumos tiekimo. Reaktyvinių variklių ciklai. Raketiniai varikliai. Skaityti daugiau
Termodinamika (6)Termodinaminis procesas. Tiesioginis karno ciklas. Atvirkštinis Karno ciklas. Antrojo termodinaminio dėsnio formuluotės. Šiluminių variklių ciklai. Vidaus degimo variklių ciklai. Greitojo degimo ciklai. Lėtojo degimo ciklas. Mišrus ciklas. Dujų turbinų ciklai. Principinė šiluminės elektrinės schema. Vandens garo Karno ciklas. Renkino ciklas. Termofikacija. Regeneracinis ciklas. Šaldymo mašinų ciklai, pagrindinės sąvokos. Garo kompresijos šaldymo mašina. Pirmas termodinamikos dėsnis dujų srautui. Dujų tekėjimas tūtomis ir difuzoriais. Droseliavimas. Džaulio ir Tomsono efektas. Šilumos plitimo būdai. Temperatūrinis laukas ir šilumos srautas. Furje dėsnis. Šilumos laidumo koeficientas. Fluido judėjimas ir šilumos pernešimas. Šilumos atidavimas. Šilumos atidavimo koeficientas. Šilumos atidavimo procesų panašumo kriterijai ir jų prasmė. Kriterinės lygtys. Plokščios sienelės laidumas šilumai. Šilumos perdavimas per plokščią sienelę. Šilumokaičių klasifikavimas. Šiluminis skaičiavimas. Skaityti daugiau
Termodinamika (7)Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Termodinamikos objektas. Termodinaminės sistemos. Darbo kūnai ir jų pagrindiniai parametrai. Procesai. Termodinaminė būklė. Dujų būklės lygtys. Dujų mišiniai. Pirmas termodinamikos dėsnis. Šiluma ir darbas. Darbo skaičiavimas pagal p-v diagramą. Specifinė šiluma. Vidinė energija. Entalpija. PTD analitinė išraiška uždarajai termodinaminei sistemai. Entropija ir T-s diagrama. Idealiųjų dujų termodinaminiai procesai. ATD. Ciklo sąvoka. Karno ciklas. ATD analitinė išraiška. Energijos transformavimo galimybės. Eksergija ir anergija. Šilumos eksergija ir anergija. Medžiagų termodinaminės savybės. Medžiagų būklės parametrų tarpusavio priklausomybė: p-v-T paviršius ir būklės lygtys. Vandens garo savybės, diagramos, procesai. Drėgnas oras, jo parametrai. Pagrindiniai drėgnojo oro procesai. Tiesioginių ir atvirkštinių ciklų taikymas. Renkino ciklas. Garo jėgainių kondensacinio ir koogeneracinio (termofikacinio) ciklų pobūdis. Šaldymo mašinų ir šilumos siurblių ciklai. Šaldymo įrenginio principinė schema ir jo ciklas T-s diagramoje: Teoriniai šilumos mainų pagrindai. Šilumos plitimo būdai. Temperatūros laukas ir šilumos srautas. Furje dėsnis. Šilumos laidumo koeficientas. Diferencialinė energijos lygtis ir panašumo kriterijai. Stacionarus šilumos laidumas. Plokščios sienelės laidumas šilumai. Cilindrinės sienelės laidumas šilumai. Šilumos perdavimas. Šilumos atidavimo ir perdavimo koeficientai. Šilumos perdavimas per plokščią ir cilindrinę sieneles. Šilumos perdavimo intensyvinimo ir slopinimo principai. Konvekciniai šilumos mainai. Pasienio sluoksniai. Panašumo teorija. Kriterijai ir jų fizikinė prasmė. Šilumos atidavimas, fluidui priverstinai tekant išilgai plokštės. Šilumos atidavimas tekant fluidui kanalu. Šilumos atidavimas aptekant atskirą ir vamzdinį pluoštą. Laisvoji konvekcija neribotoje ir ribotoje erdvėje. Šilumos mainai spinduliavimu. Pagrindinės spinduliavimo savokos. Pagrindiniai spinduliavimo dėsniai. Šilumos mainai spinduliavimu tarp dviejų kietų kūnų, atskirtų vienas nuo kito skaidria aplinka. Ekranavimas. Masės mainai. Pagrindinės masės mainų sąvokos ir dėsniai. Šilumos ir masės mašinų analogija. Šilumokaičiai. Pagrindinės sąvokos. Šilumokaičio klasifikacija. Šilumnešiai. Pagrindinės šilumokaičių skaičiavimo lygtys. Skaičiavimo principai. Skaityti daugiau