Šperos.lt > Fizika > Termodinamika > Termodinamikos konspektai
Termodinamikos konspektai

(6 darbai)

Cheminė termodinamika (2)Termodinamikos dėsniai. Sąvokos. Vidinė energija ir Entalpija. Heso dėsnis. Entropija. Sistemos laisvosios energijos pasikeitimas. Skaityti daugiau
Molekulinė fizika (4)Dujos. Molekulinė medžiagos sandaros teorija. Pagrindinės sąvokos. Idealiosios dujos. Molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinė lygtis. Temperatūra. Molekulių šiluminio judėjimo energija. Šiluminė pusiausvyra. Temperatūra. Makroskopiniai parametrai. Šiluminė pusiausvyra. Šiluminės pusiausvyros būsenos dujų molekulių vidutinė kinetinė energija. Bolcmano konstanta. Parcialiniai dujų mišinio slėgiai. Vidinė dujų energija. Dujų šiluminė talpa. Supratimas apie Maksvelo greičių pasiskirstymo dėsnį. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Dujų dėsniai. Dujų būsenos lygtis. Realiosios dujos. Van-der-Vaalso lygtis. Van-der-Vaalso izotermos. Kritinis medžiagos būvis. Termodinamikos pagrindai. Molekulinis- kinetinis ir energetinis procesų aprašymas. Vidinė energijos ir darbo ekvivalentiškumas. I termodinamikos dėsnis. II termodinamikos dėsnis. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Ciklai. II termodinamikos dėsnio formuluotė. Karno ciklas. Šiluminės mašinos naudingumo koeficientas. Molekuliniai reiškiniai skysčiuose. Skysčių sandara. Molekulinis slėgis. Paviršiaus įtempimas. Reiškiniai skysčio ir kieto kūno riboje. Kapiliarumas. Garavimas. Sotieji garai. Virimas. Oro drėgmė. Kietieji kūnai. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai. Kietų kūnų deformacijos. Deformacijos kreivė. Kietų kūnų šiluminis plėtimasis. Kietų kūnų lydymasis ir garavimas. Skaityti daugiau
Molekulinė fizika ir termodinamika (3)Statistinis ir termodinaminis tyrimo metodai. Sistemos būsena. Termodinaminiai parametrai. Būsenos lygtis. Procesas. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis. Maksvelio ir Bolcmano skirstiniai. Barometrinė formulė. Molekulių pasiskirstymas pagal greičio modulius. Maksvelio skirstinys. Statistiniai molekulių greičiai. Barometrinė formulė. Bolcmano skirstinys. Bolcmano skirstinys. Idealiųjų dujų vidinė energija. Molekulės laisvės laipsniai. Molekulės vieno laisvės laipsnio energija. Molekulės vidutinis lėkis ir susidūrimų dažnis. Dujų savitoji ir savitoji molinė šilumos. Adiabatinis procesas. Jo lygtis ir grafikas. Pirmasis termodinamikos dėsnis ir jo taikymas idealiųjų dujų izoprocesams. Dujų plėtimosi darbas. Izochorinis procesas. Izobarinis procesas. Izoterminis procesas. Karno ciklas ir jo naudingumo koeficientas. Cikliniai procesai. Karno ciklas. Idealiosios Karno mašinos naudingumo koeficientas. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Entropija ir antrasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija. Pernešimo reiškiniai. Difuzija. Šilumos laidumas. Dujų klampa. Realiosios dujos. Molekulinės jėgos, molekulių sąveikos energija. Van der Valso lygtis ir jos izotermės. Realiųjų dujų izotermės. Skaityti daugiau
Šiluminė energijaŠiluma, šiluminė energija, temperatūra. Šilumokaitos būdai. Šilumos perdavimas per statybines medžiagas. Šilumos laidumo koeficientas. Skaičiuojamasis šilumos laidumo koeficientas. Šiluminė varža. Šilumos perdavimo koeficientas. Šilumos laidumo koeficiento ir šilumos perdavimo koeficiento fizikinė prasmė. Visuminės šiluminės varžos skaičiavimas. Atitvarų su oro tarpais šiluminė varža. Termiškai nevienalyčių sluoksnių šiluminės varžos skaičiavimas. Tankis ir poringumas. Medžiagų drėgnumas. Sorbcija-desorbcija. Medžiagų vandens įgėris. Šiluminė talpa. Temperatūrinių laukų skaičiavimas. Atitvaros iš termiškai nevienalyčių sluoksnių temperatūriniai laukai. Oro drėgnio įvertinimo parametrai. Santykinis oro drėgnis. Kas yra rasos taškas (kada prasideda garų kondensacija). Oro drėgnio nustatymas psichrometro pagalba. Šiluminis spinduliavimas. Medžiagų laidumas orui. Vandens garų laidumas. Drėgmės kondensavimosi ant atitvaros paviršiaus prognozavimas. Skaityti daugiau
Termodinamika (2)Pagrindinės termodinamikos sąvokos. Fizikinės chemijos tikslai ir metodai. Energija. Energijos rūšys. Šiluma. Darbas. Pirmasis termodinamikos dėsnis ir jo formulavimai. Reakcijų šiluma. Heso dėsnis. Reakcijų šiluminio efekto apskaičiavimas. Šiluminės talpos. Šiluminių efektų priklausomybė nuo temperatūros. Procesų spontaniškumas. Entropija. Grįžtamasis Carnot ciklas. II termodinamikos dėsnio formulavimai. Helmhloltz‘o energija. Gibbs‘o energija. Cheminis potencialas. Cheminė pusiausvyra. Kinetinis pusiausvyros konstantų išvedimas. Termodinaminis pusiausvyros apibrėžimas ir pusiausvyros konstantų išvedimas. III termodinamikos principas. Fazės. Komponentai. Laisvės laipsniai. Fazių taisyklės išvedimas. Fazių taisyklės taikymas. Vienkomponentės sistemos. Vandens diagrama. Vienos eutektikos sistema. Sistema su kongruentiškai besilydančiu junginiu. Trikomponenčių sistemų vaizdavimas. Bendrieji kietosios medžiagos būsenos požymiai. Pagrindiniai kristalografijos dėsniai. Silikatų struktūros bruožai. Trečiasis termodinamikos principas. Heterogeninės sistemos apibūdinimas. Skaityti daugiau
Termodinamika (4)Varikliai. Vidaus degimo varikliai, jų klasifikacija. Pagrindiniai terminai ir sąvokos. Teoriniai vidaus degimo variklių ciklai. Ciklas, kai šiluma tiekiama, esant pastoviam tūriui. Ciklas, kai šiluma tiekiama, esant pastoviam slėgiui (p=const.). Ciklas, kai šiluma tiekiama mišriai. Realių variklių tokių kaip keturtakčio karbiuratorinio variklio indikatorinė diagrama. Vidaus degimo variklių galia, šilumos balansas. Dujų turbinos, jų ciklai. Reaktyviniai varikliai. Garo turbinos. Garo turbinų klasifikavimas. Garo turbinos veikimo principas. Energijos transformacija aktyvinėje turbinoje. Energijos transformacijos reaktyvinėje turbinoje. Šaldymo mašinų paskirtis ir klasifikavimas. Garo kompresijos šaldymo mašina. Dujų skystinimo metodai. Dujų skystinimas Piktės metodu. Dujų skystinimas Lindės metodu. Dujų skystinimas Klodo metodu. Šilumos siurblys. Elektrinės. Kondensacinės šiluminės elektrinės. Termofikacinės šiluminės elektrinės (TE) schema. Ekonomiškumo rodikliai. Atominės elektrinės (AE). Didelės galios kanalinis reaktorius PБMK -1000. Magnetohidrodinaminiai generatoriai. Termoelektriniai generatoriai. Termojoniniai generatoriai. Energijos naudojimo perspektyvos ir biosferos apsauga. Energetika ir biosfera. Pagrindiniai teršimo šaltiniai ir toksogenai. Toksogenų poveikis biosferai. Toksogenų išmetimo į atmosferų normavimas. Toksogenų susidarymo ir išmetimo mažinimo priemonės. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Saulės energija. Vėjo energija. Skaityti daugiau